HYDROGEOLOGIA

Oferujemy

R

projekty robót geologicznych:

  • dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych
  • dla budowy studni i ujęć wód podziemnych
  • stałych i tymczasowych odwodnień
R

dokumentacje hydrogeologiczne:

  • ustalające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych
  • określające warunki hydrogeologiczne
  • dla odwodnień wykopów budowlanych
R

operaty wodnoprawne, na podstawie których wydaje się pozwolenia wodnoprawne:

  • na budowę urządzeń wodnych
  • na pobór wód podziemnych
  • na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych
R

nadzór hydrogeologiczny przy wykonywaniu wierceń otworów hydrogeologicznych

R

wykonywanie piezometrów w celu określenia wahań poziomu wód gruntowych

Hydrogeologia to nauka o wodach podziemnych i o procesach wzajemnego oddziaływania hydrosfery, litosfery, atmosfery, biosfery i człowieka. Występowanie i cechy wody podziemnej są ściśle związane i zależne od środowiska geologicznego.