GEOLOGIA INŻYNIERSKA

Oferujemy

R

badania geotechniczne wraz z opinią geotechniczną lub dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektów obiektów budowlanych np. budynków, hal, obiektów przemysłowych, wałów przeciwpowodziowych, dróg, sieci wodociągowo – kanalizacyjnych

R
dokumentacje geologiczno – inżynierskie
R

ekspertyzy określające warunki geologiczne dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego

R
analizy stateczności skarp i zboczy, oceny zagrożeń osuwiskami
R
nadzór geologiczny na etapie realizacji inwestycji
Geologia  inżynierska to nauka na pograniczu nauk geologicznych i technicznych, zajmuje się „badaniami, rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów inżynierskich i środowiskowych, które mogą pojawiać się w wyniku współdziałania między geologią i działalnością człowieka, a także przewidywaniem i rozwojem badań zapobiegających zagrożeniom geologicznym oraz ograniczaniem i usuwaniem skutków.”*
*Zenon Wiłun, 2001, Zarys Geotechniki, Wyd. Komunikacji i Łączności, W-wa.

Badania geologiczno – inżynierskie przeprowadza się dla inwestycji skomplikowanych technicznie bądź posadawianych w trudnych warunkach gruntowo – wodnych.  Badania sporządzane są w formie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, a poprzedzone muszą być wykonaniem projektu prac geologicznych. Badania te wykonywać mogą tylko geolodzy z uprawnieniami o numerach VI lub VII (06, 07) nadanymi przez Ministra d/s Środowiska.

Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się w celu określenia warunków geologiczno- -inżynierskich miedzy innymi na potrzeby:

  • obiektów budowlanych zaliczanych do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  • obiektów budowlanych zakwalifikowanych do III kategorii geotechnicznej oraz do II kategorii geotechnicznej przy złożonych warunkach gruntowych;
  • nietypowych obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze;
  • obiektów zabytkowych i monumentalnych;
  • składowania odpadów na powierzchni.