NADZÓR GEOTECHNICZNY

Oferujemy

R

odbiory wykopów budowlanych

R

ocenę zgodności budowy geologicznej z założeniami projektowymi

R

ocenę przydatności gruntów do budowy podsypek

R

badanie wskaźnika zagęszczenia oraz stopnia zagęszczenia gruntów

R

kontrolę jakości wykonania robót ziemnych

Na etapie realizacji inwestycji, w trakcie wykonywania robót ziemnych konieczny jest nadzór nad tymi działaniami.