OCHRONA ŚRODOWISKA

Oferujemy

R

prowadzenie monitoringu wód podziemnych

R

wykonanie piezometrów w celu określenia wahań poziomu wód gruntowych oraz oceny jakości tych wód

R

wykonanie badań zanieczyszczenia próbek gruntów i wody podziemnej

R

wykonywanie prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby opracowań planistycznych

R

wykonywanie opracowań ekofizjograficznych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań

R

inwentaryzacje zieleni

W ramach szeroko rozumianej ochrony środowiska zajmujemy się monitoringiem środowiska wodno – gruntowego oraz oceną oddziaływania na środowisko na etapie planowania przestrzennego.