GEOTECHNIKA

Oferujemy

R

badania geotechniczne wraz z opinią geotechniczną lub dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektów obiektów budowlanych np. budynków, hal, obiektów przemysłowych, wałów przeciwpowodziowych, dróg, sieci wodociągowo – kanalizacyjnych

R

rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych działek budowlanych (ocena przydatności pod zabudowę)

R

ocenę wodoprzepuszczalności gruntów pod drenaże rozsączające przydomowych oczyszczalni ścieków i studnie chłonne

R

modelowanie stateczności skarp i zboczy

R
projektowanie odwodnień i drenaży rozsączających
R

wykonywanie pali wierconych piaskowo – żwirowych celem osuszenia gruntu, ścian budynków, wzmocnienia skarp

R
instalowanie piezometrów
R
geotechniczną obsługę inwestycji budowlanych (nadzór geotechniczny)

Geotechnika obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień teoretycznych i praktycznych, związanych z badaniem gruntów oraz projektowaniem i wykonawstwem fundamentów budynków i obiektów inżynierskich, korpusów ziemnych, nawierzchni drogowych, kolejowych i lotniskowych”*
*Zenon Wiłun, 2001, Zarys Geotechniki, Wyd. Komunikacji i Łączności, W-wa.

W dziedzinie geotechniki zajmujemy się tylko częścią geologiczną. Jako geolodzy mamy wiedzę i uprawnienia do ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Geotechniczne badania podłoża to bardzo ważna część prac związanych z powstawaniem obiektów budowlanych. Wyniki tych badań rzutują na projektowania obiektu i wykonywanie robót ziemnych, a co za tym idzie – decydują o kosztach i rodzaju prac ziemnych, wykonywanych fundamentów, piwnic, stosowanych izolacji oraz odwodnień.

Każdy kto buduje dom, magazyn, garaż czy drogę chciałby, aby prawidłowo funkcjonowały one przez wiele lat. Jednym z warunków tego jest prawidłowe rozpoznanie podłoża.

Brak rozpoznania warunków gruntowych, z powodu pozornych oszczędności (po stronie inwestora lub projektanta) stwarza zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania obiektu budowlanego, a czasami nawet stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Koszty usunięcia szkód budowanych zazwyczaj wielokrotnie przewyższają koszt rozpoznania podłoża gruntowego.